Boxed Layout

Gửi bài viết xuất hiện trên Google News nhanh chóng

Gửi bài viết xuất hiện trên Google News nhanh chóng bằng cách sau:
https://partnerdash.google.com/publisher#p:id=pfehome
Sau đó chọn website mà bạn muốn gửi đến GG news. Mô tả, khai báo với GG về website mà bạn muốn.
Gửi bài viết xuất hiện trên Google News nhanh chóng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét