Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2018

Gửi bài viết xuất hiện trên Google News nhanh chóng

Gửi bài viết xuất hiện trên Google News nhanh chóng bằng cách sau:
https://partnerdash.google.com/publisher#p:id=pfehome
Sau đó chọn website mà bạn muốn gửi đến GG news. Mô tả, khai báo với GG về website mà bạn muốn.