Boxed Layout

Code menu tôm giống đào thị

<li><a href='#'>Sản phẩm</a>
<ul class='children'>
<li><a href='#'>Tôm thẻ chân trắng</a></li>
<li><a href='#'>Tôm sú giống</a></li>
<li><a href='#'>Ấu trùng Nauplius</a>
<ul class='children'>
<li><a href='#'>Office</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét